The Secret | Bí mật 128/365

The things that come most quickly into your life are the things that you BELIEVE in the most. You can bring to you only what you BELIEVE, so you must BELIEVE to receive what you want. Rhonda Byrne Những thứ đến với cuộc sống của bạn nhanh nhất chính là những thứ mà bạn TINContinue reading “The Secret | Bí mật 128/365”