The Secret | Bí mật 150/365

When you reach the highest levels of gratitude, every thought you think, every word you speak, and every action you take comes out of pure goodness. Rhonda Byrne Khi bạn đạt đến cấp độ cao nhất của lòng biết ơn, mỗi điều bạn nghĩ, mỗi từ bạn nói, và mỗi hành động bạn làm đềuContinue reading “The Secret | Bí mật 150/365”