Quá khứ – Hiện tại – Tương lai

Jump to English below Mấy hôm trước, vì sự cố kỹ thuật mà mình đã mất sạch hơn 70GB (hơn 10000 hình ảnh/video) trong điện thoại, từ năm 2019 đến hết 2022. Mình đã buồn cả một ngày dài và cứ âm ỉ mãi cả cái cuối tuần sau đó. 2019 – 2022 là khoảngContinue reading “Quá khứ – Hiện tại – Tương lai”

The Secret | Bí mật 44/365

The key to visualization is to keep the picture moving in your mind, and yourself moving in the picture. If you keep the picture moving like a movie, you can master visualization really quickly. If the picture is static it is a lot harder to hold the picture in your mind. Keep your visualization busyContinue reading “The Secret | Bí mật 44/365”