The Secret | Bí mật 63/365

If we live good lives, the times are also good. As we are, such are the times. Saint Augustine of Hippo (354-430) Click to read my sharing in English below Nếu chúng ta sống tốt, thời gian cũng sẽ tốt; cũng như chúng ta, sẽ là thời đại. – Thánh Augustine thành Hippo (354-430) NgườiContinue reading “The Secret | Bí mật 63/365”