The Secret | Bí mật 172/365

Many people who diet lose the weight and then put it back on, because their focus was on losing weight. Instead, make your perfect weight your focus.

Whatever is your strongest focus is what you will attract. That is how the law works.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Nhiều người cứ giảm cân được một thời gian xong rồi bị tăng lại, bởi vì cái mà họ đang tập trung vào chính là việc giảm cân. Thay vì vậy, hãy tập trung mục tiêu vào số cân lý tưởng của bạn.

Điều gì mà bạn tập trung vào nhất, chính là thứ sẽ xảy đến với bạn. Đó là cách mà luật hấp dẫn vận hành.

Người dịch: Mai Lam

Cảm nhận

Nói rõ hơn một chút, có nghĩa là khi chúng ta cứ nghĩ về việc giảm cân, vũ trụ sẽ tạo tình huống để mình được trải nghiệm quá trình giảm cân đó. Khi giảm cân thành công, mình có xu hướng ăn mừng cho sự giảm cân đó, như là một cột mốc đã vượt qua hoàn hảo. Vậy nên cả một quãng thời gian dài nó cứ lặp đi lại lại để mình luôn được “tận hưởng” quá trình giảm cân đó.

Sharing

In the other words, it means that when we keep thinking about losing weight, the universe creates a situation for us to experience that weight loss process. When it comes to successful weight loss, we tend to celebrate that weight loss moment, as a target has been passed perfectly. So for a long time it kept repeating so that we could always “enjoy” that weight loss process.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: