The Secret | Bí mật 169/365

There is no past or future for the law of attraction, only the present, so stop referring to your life in the past as very difficult, or full of hardship and pain, or in any other negative way.

Remember that the law operates only in the present, so when you speak of your past life negatively the law is receiving your words an sending those things back to you NOW.

Rhonda Bryne

Luật hấp dẫn không tồn tại ở thì quá khứ hay tương lai, mà chỉ có hiện tại. Vậy nên hãy ngưng nghĩ về cuộc sống của bạn trong quá khứ với đầy vẻ khó khăn hay ngập tràn đau khổ, hay bất kể những suy nghĩ tiêu cực nào khác.

Hãy nhớ rằng luật hấp dẫn chỉ vận hành ở hiện tại, vậy nên khi bạn những điều trong quá khứ, luật hấp dẫn sẽ nhận tín hiệu từ câu từ của bạn và gửi những điều đó đến bạn ở HIỆN TẠI.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: