The Secret | Bí mật 167/365

There is not a single instance in history where hate has brought joy to human beings. Hate destroys those who hold it in their minds and bodies. If humanity released all hate, fear, and resentment, then no dictator could ever rise, and we would have peace on earth.

Peace on earth can occur only through peace within each of us.

Rhonda Bryne

Từ trước đến nay chưa từng có chuyện sự căm ghét lại mang đến niềm vui cho con người. Sự căm ghét hủy hoại những ai giữ nó trong tâm trí và cơ thể của họ. Nếu con người giải phóng tất cả nhận thù, sợ hãi và oán giận, sẽ không có một kẻ độc tài nào có thể trỗi dậy, và chúng ta sẽ sống hòa bình trên trái đất.

Hòa bình chỉ có thể xuất hiện khi tâm trí ta yên bình.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165 166 167

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: