The Secret | Bí mật 166/365

We now know conclusively through science that energy can never be created or destroyed – it can only change form. We are made of energy, therefore we also cannot be created or destroyed – we just change form.

Many human beings have such a fear of death, but we are eternal life that simply changes its outside form.

Rhonda Byrne

Nhờ sự phát triển của khoa học mà chúng ta biết rằng năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ thay đổi từ dạng này sang dạng khác. Chúng ta được tạo ra từ năng lượng, do đó chúng ta cũng không tự sinh ra hay mất đi – chúng ta chỉ thay đổi hình tướng.

Có rất nhiều người sợ chết là vậy. Nhưng chúng ta là sự sống vĩnh hằng. Chỉ là thay đổi hình tướng bên ngoài mà thôi.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165 166

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: