The Secret | Bí mật 165/365

Use the power of your will and do the things that will change your life. Practice the principles of The Secret every day. Use the power of your will and determine to LIVE these principles. Use discipline to practice every day without exception.

You are the only one who can strengthen your will. The changes you see will be in exact proportion to how much you commit to doing them.

Rhonda Byrne

Hãy sử dụng sức mạnh ý chí và làm những điều sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Thực hành mỗi ngày các nguyên tắc của The Secret. Sử dụng sức mạnh ý chí và quyết tâm SỐNG theo những nguyên tắc đó. Hãy thực hành mỗi ngày một cách có kỷ luật. Không có ngoại lệ nào ở đây cả.

Bạn là người duy nhất có thể củng cố ý chí của mình. Những thay đổi mà bạn thấy sẽ tỷ lệ thuận với mức độ cam kết thực hiện chúng.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164 165

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: