The Secret | Bí mật 164/365

Think kind thoughts. Speak words of kindness. Act with kindness. Make kindness your state of being in thoughts, words, and actions. There are many degrees of kindness, and it is interesting to realize that what people call “evil” is simply the absence of kindness. There is no source of evil – only the absence of kindness.

There is only One Power – and it is all positive and all good.

Rhonda Byrne

Nghĩ điều tử tế. Nói lời tử tế. Làm việc tử tế. Hãy để sự tử tế trở nên thường trực trong suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn.

Tử tế có nhiều mức độ khác nhau, và cái mà mọi người hay gọi là “xấu xa” đơn giản chỉ là chút thiếu vắng sự tử tế. Thế gian này không có cái xấu, chỉ có sự thiếu vắng của sự tử tế.

Chỉ có một Sức Mạnh – đó là những gì tích cực và tốt đẹp.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Muốn làm điều gì đó tử tế cũng dễ lắm. Như bạn nhân viên ở quán cafe nọ mà mình có dịp ghé trước Tết. Chắc do bạn thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của mình sau giờ tan làm, nên khi đưa ly nước ra đã kèm theo một mẩu giấy nhỏ nắn nót dòng chữ “Thả lỏng cơ thể và tâm trí ra một chút nào”. Chỉ vậy thôi cũng khiến mình vui rồi.

Sharing

It’s easy to do something kind. Like a waitress at a certain cafe shop that I had the opportunity to visit before Tet Holiday*. Probably because she saw the fatigue on my face after work, so when she brought out the glass of water, there is a small piece of paper with the words “Relax your body and your mind”. That makes me happy.

*Tet Holiday is the biggest traditional holiday in Vietnam with another name that you may know is Lunar New Year.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162 163 164

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: