The Secret | Bí mật 162/365

Continually monitor how you are feeling. You want to be feeling life flowing through you like a river, rather than tensely holding on to life. You can tell by the way you feel if you are relaxed and flowing, or if you are holding tension inside you.

One way of releasing any tension is to decide that you are going to give the very best of yourself to everyone. As you give the best of you, you are opening up the flow of the Universe to move through you. And it feels so good!

Rhonda Byrne

Liên tục quan sát và theo dõi cảm giác của bạn. Bạn muốn cảm thấy cuộc sống của bạn lững thững trôi như dòng sông, hay căng thẳng bám víu lấy cuộc sống. Qua cách bạn cảm nhận, bạn có thể biết mình đang thư giãn và thuận theo dòng chảy hay đang kìm nén sự căng thẳng bên trong mình.

Có một cách để giải tỏa mọi căng thẳng, đó là quyết định cống hiến những gì tốt nhất của bản thân cho mọi người. Khi bạn cho đi những gì tốt nhất của mình, chính là đang mở ra con đường kết nối bạn với Vũ trụ. Và nó có cảm giác rất tuyệt!

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 
160 161 162

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: