The Secret | Bí mật 161/365

What one knows, one sees.

Johann Wolfgang Von Goethe
(1749-1832)

Khi mình biết thứ gì, mình sẽ nhìn thấy nó.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Có lần nọ một người chị đã nói với mình như vậy. Rồi dẫn chứng về một loại xe mà chị ấy thích. Lúc ấy thầm nghĩ trước giờ mình chưa nghe qua loại xe này nên chắc là nó hiếm gặp. Vậy mà sau đó ra đường, mình đã không ít lần bắt gặp chiếc xe đó. Hóa ra, là do mình chưa từng biết, nên nghĩ rằng nó không tồn tại. Khi đã biết rồi, mọi thứ sẽ hiển hiện thật rõ ràng ngay trước mắt.

Và khi mình tập trung vào thứ gì đó, trong mắt mình cũng sẽ chỉ có mỗi nó mà thôi. Càng chăm chú, nó sẽ càng rộng mở và cho mình khám phá thêm được một thế giới mới.

Sharing

A friend once told me this. Then give an example of a car she likes. At that time, I thought to myself that I had never heard of this car before, so it must be rare. But then on the road, I have seen that car many times. Ohhh, because I didn’t know it, I thought it didn’t exist. Once you know that, everything will be clearly visible right in front of your eyes.

And when I focus on something, my eyes will only have it. The more attentive it is, the more it will open up and let you discover a new world.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: