The Secret | Bí mật 159/365

The Supreme Power of the Universe is the supplier of all things and the law of attraction is the distribution manager of those things. You are a central point of creation on Earth and it is through you and your use of the law that the Universe can bring creation into our physical world.

What a beautiful system!

Rhonda Byrne

Quyền năng Tối cao của Vũ trụ là nguồn cung cho vạn vật và luật hấp dẫn chính là người phân phối những thứ đó. Bạn là trung điểm của sự sáng tạo trên Trái Đất và việc bạn sử dụng quy luật của Vũ trụ có thể giúp bạn mang sự sáng tạo vào thế giới vật chất của chính mình.

Đây quả thật là một hệ thống tuyệt vời!

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: