The Secret | Bí mật 156/365

Here is a description of who you really are:

I AM whole.
I AM perfect.
I AM strong.
I AM powerful.
I AM loving.
I AM harmonious.
I AM happy.

Got any work to do?

Rhonda Byrne

Đây là mô tả về con người thật của bạn:

Tôi là tất cả.
Tôi hoàn hảo.
Tôi mạnh mẽ.
Tôi vĩ đại.
Tôi đang yêu.
Tôi hài hòa.
Tôi hạnh phúc.

Có việc gì để làm không?


Thật sự mình cũng chưa hiểu ý của tác giả cho nội dung hôm nay. Nếu bạn có ý tưởng nào đó, hãy chia sẻ cho mình nha.

Honestly, I don’t understand the author’s intention for today’s content. If you have any ideas, please share to me.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: