The Secret | Bí mật 148/365

Pure gratitude is a state of giving. When you are in a state of heartleft gratitude you are radiating a powerful electromagnetic field around you. The radiations from you are so pure and powerful that they touch all those you come into contact with. The effect on others who receive what you are radiating would be impossible to trace – the ripple effect from one person to another never ends.

Rhonda Byrne

Lòng biết ơn thuần túy là một dạng của sự cho đi. Khi bạn biết ơn một cách chân thành, là lúc bạn đang phát ra một trường điện từ mạnh mẽ xung quanh mình. Các bức xạ phát ra từ bạn thật thuần khiết và mạnh mẽ đến nỗi chúng chạm đến tất cả những người mà bạn tiếp xúc. Hiệu ứng xảy ra trên những người đã nhận được năng lượng tỏa ra từ bạn sẽ khó mà theo dõi được, nhưng hiệu ứng gợn sóng lan truyền từ người này sang người khác sẽ không bao giờ kết thúc.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Có lẽ đó là lý do vì sao mà khi ở cạnh hay trò chuyện cùng những người tích cực, năng lượng tích cực của họ cũng khiến mình như được bơm thêm năng lượng.

Sharing

Perhaps that is why when being around or talking with positive people, their positive energy also makes me feel more energized.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: