The Secret | Bí mật 146/365

If you want to attract money, you may find that you have more power by imagining having the things you want the money for. If there is a lack of money in your life, then your feelings and beliefs about money are most likely not very good, and thinking instead about having the things money will buy may feel much better. You have to learn to decipher your feelings and choose the thoughts that feel better to you.

The thoughts that feel better are where your power is.

Rhonda Byrne

Nếu bạn muốn thu hút tiền bạc, hãy tưởng tượng về thứ mà bạn muốn dùng tiền để tiêu. Khi đó bạn có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn để thu hút thứ bạn muốn. Nếu bạn đang thiếu thốn tiền bạc, thì có vẻ như niềm tin và cảm xúc của bạn về tiền đang không tốt lắm. Thay vào đó, hãy nghĩ về những thứ mà tiền có thể mua được, khi đó bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Bạn phải học cách giải mã cảm xúc của mình, và chọn những suy nghĩ phù hợp hơn với bạn.

Những suy nghĩ giúp bạn thấy tốt hơn chính là nguồn sức mạnh của bạn.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145 146

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: