The Secret | Bí mật 145/365

When people first start using The Secret, they may get a little scared of thinking negative thoughts. Because of that fear, when they think a good thouht, immediately the opposite thought may come into their mind. This is not unusual. However, I want to know that this phase passes very, very quickly. And the easiest way for it to pass is to pay no attention whatsover to the negative thoughts. Just ignore them and then think a good thought. When a negative thought comes, just shrug it off as if you don’t care about it one bit, and think a good thought to replace it.

Rhonda Byrne

Trong những lần đầu tiên sử dụng The Secret (Bí mật), không ít người có thể hơi lo sợ về những suy nghĩ tiêu cực. Cũng vì nỗi sợ đó, mà khi họ nghĩ về một điều tốt đẹp, sẽ lập tức có một luồng suy nghĩ đối lập xuất hiện trong đầu họ. Điều này không hiếm gặp. Nhưng tôi biết rằng giai đoạn này sẽ diễn ra rất, rất nhanh. Và con đường dễ dàng nhất để vượt qua nó chính là đừng để ý đến những suy nghĩ tiêu cực. Khi một ý nghĩ không tốt xuất hiện, chỉ cần nhún vai như thể bạn chẳng hề quan tâm nó chút nào, và nghĩ về một điều tốt đẹp để thay thế nó.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144 145

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: