The Secret | Bí mật 144/365

When you exist in the beautiful state of gratitude, you become a person who only wants to give. You become so grateful that it takes over your life, and you can’t find enough opportunities in a day to give. You give joy, you give love, you give money, you give appreciation, you give compliments, and you give kindness. You give the best of yourself in your job, in your relationships, and to strangers.

You will know when you have really found true gratitude, because you will become a giver. One who is truly grateful cannot be anything else.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Khi bạn tồn tại trong trạng thái đẹp đẽ nhất của lòng biết ơn, bạn sẽ trở thành một người chỉ muốn cho đi. Bạn trở nên biết ơn đến mức nó chiếm lấy cuộc sống của bạn, và bạn sẽ không thể tìm thấy đủ cơ hội trong một ngày để cho đi. Bạn cho đi niềm vui, bạn cho đi yêu thương, bạn cho đi tiền bạc, bạn cho đi sự đánh giá cao, bạn cho đi lời khen ngợi, và cho đi sự tử tế. Bạn cho đi những gì tốt nhất của mình trong công việc, trong các mối quan hệ của bạn, và cả cho những người xa lạ nữa.

Bạn sẽ biết khi nào bạn tìm thấy lòng biết ơn thực sự, bởi bì bạn sẽ trở thành một người cho đi. Người thực sự biết ơn sẽ không thể trở thành thứ gì khác.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Muốn cho đi thứ gì đó, trước tiên mình cần có trước đã. Việc cứ cho đi mà không nhận lấy, sẽ làm bản thân càng ngày càng cạn kiệt. Cứ nhận lấy mà chẳng cho đi, thì bồ lúa đầy quá cũng tràn, thậm chí bể bồ. Cho và nhận là một sự song hành, càng cho nhiều thì sẽ càng nhận lấy nhiều hơn, và cái “bồ lúa” của mình sẽ ngày càng to hơn, để dung nạp thêm nhiều lúa nữa.

Cho thứ gì nhiều, sẽ càng nhận thứ ấy nhiều. Xóa mờ những lo âu hay suy nghĩ tiêu cực, tập trung phát triển vào niềm vui và những mục tiêu hướng tới, mình sẽ ngày càng trở nên phấn chấn và dồi dào động lực để có một cuộc sống vui vẻ.

Sharing

If you want to give something away, you need to have it first. The fact that you keep giving without taking, will make you more and more exhausted. If you take it but don’t give it, your “rice bowl” will overload, even overflow. Giving and receiving is a parallel, the more you give, the more you will receive, and your “rice bowl” will get bigger and bigger, to tolerate more rice.

The more you give something, the more you will receive. Eliminate worries or negative thoughts, focus on developing happiness and goals, you will become more and more excited and motivated to have a happy life.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143 144

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: