The Secret | Bí mật 143/365

You can most certainly help others through your thoughts, and they can help you. Every good thoughts you send to another is a living force. However, the person you are sending the thought to has to be asking for the same thing you are sending. If the person does not want it, then they are not in harmony with your thought frequency, and it will not penetrate them.

You cannot create in another’s life against their will, but if it is something they want, your thoughts are a real force that helps them.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Bạn có thể giúp đỡ người khác thông qua ý nghĩ của mình, và họ cũng có thể giúp bạn. Mỗi suy nghĩ tốt đẹp mà bạn trao cho người khác chính là một động lực sống mạnh mẽ. Tuy nhiên, người mà bạn trao ý nghĩ ấy cũng phải đang có những mong mỏi tương đồng với điều bạn trao đi. Nếu họ không muốn điều đó, họ không thể hòa hợp với cùng tần số như bạn, và nó sẽ chẳng thể đến với họ.

Bạn không thể tạo ra cuộc đời của bất kỳ ai mà trái ngược với ý muốn của họ, nhưng nếu đó là điều họ muốn, thì những ý nghĩ của bạn thật sự trở thành động lực có ích cho họ.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Hôm qua lướt Facebook tình cờ xem lại một trích đoạn phim đã cũ, kể về một cô bé xảy ra biến cố gia đình, đến cửa Phật xin quẻ xem người mẹ lành dữ thế nào. Có một chàng trai trẻ vô tình hóng được chuyện. Từ trên xà ngang của ngôi miếu nhìn xuống thấy quẻ xăm rất xấu cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện. Chàng bèn dùng mẩu bánh nhỏ vận nội lực đẩy chiếc xăm xấu đó vào lại ống xăm. Cứ hai lần như thế, đến lần thứ ba thì xăm Thượng Thượng xuất hiện. Sau đó vị tướng quân mà chàng muốn bái làm sư phụ mới hỏi vì sao làm như thế, thì chàng nói rằng, sự việc dù gì cũng đã xảy ra và chưa biết kết quả thế nào, nếu nhìn thấy điềm lành, ít nhất cô bé kia cũng có lý do và động lực để sống tiếp.

Thật vậy, một suy nghĩ khác thôi cũng đủ khiến cục diện thay đổi. Cùng với một tình huống đã rồi, việc chúng ta suy nghĩ thế nào sẽ khiến tương lai xảy ra theo chiều hướng đó. Cũng như mấy hôm trước nghe nhỏ bạn mới quen nói, xem tương lai gần thông qua Tarot là dựa vào năng lượng hiện tại của người được xem. Nếu năng lượng thay đổi, kết quả sẽ thay đổi.

Cho nên, tương lai hay cuộc sống, chẳng qua đều nằm ở ý nghĩ là vậy.

Sharing

Yesterday when surfing Facebook, I watched an old movie clip about a little girl having a family incident, going to a temple to ask for a hexagram to see how her mother was good or bad. There was a young man who accidentally caught up with the story. Looking down from the crossbar of the temple, the very bad Kau Chim sticks appeared from time to time. He then used a small piece of cake to use internal force to push the bad hexagram back into the tube. Every two times like that, on the third time, Shang Shang Kau Chim stick (means very good) appears. Then the general he wanted to worship as a teacher asked why he did this, and he said that the incident had happened anyway and didn’t know the outcome, if she saw a good omen, at least she has a reason and motivation to live on.

Indeed, just one good thought is enough to change the situation. With a past situation, how we think will make the future happen in that direction. Just like a few days ago, when I heard a new friend say, viewing the near future through Tarot is based on the current energy of the Querent . If the energy changes, the results will change.

So, the future or life, just lies in the thought.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 
138 139 140 141 142 143

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: