The Secret | Bí mật 141/365

Be aware of the big difference between inspired action and activity. Activity comes from the brain-mind and is rooted in disbelief and lack of faith – you are taking action to “make” your desire happen. Inspired action is allowing the law to work through you and to move you.

Activity feels hard. Inspired action feels wonderful.

Rhonda Byrne

Hãy nhận thức sự khác biệt lớn giữa hoạt động và hành động được truyền cảm hứng. Hoạt động đến từ bộ não-tâm trí và là bắt nguồn từ sự hoài nghi và thiếu niềm tin – bạn đang thực hiện hành động để “biến” mong muốn của mình thành hiện thực. Trong khi hành động được truyền cảm hứng lại cho phép luật hấp dẫn tác động đến bạn và thúc bạn bước tiếp.

Hoạt động tạo cảm giác khó khăn. Hành động theo cảm hứng tạo động lực.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Chẳng hạn như khi lướt sóng. Nếu chúng ta cứ chăm chăm vào việc phải giữ thăng bằng thế nào, dáng đứng ra sao cho đúng kỹ thuật và… không bị ngã, chúng ta chắc chắn sẽ ngã. Thay vào đó, hãy cảm nhận từng đợt sóng di chuyển, cảm nhận sức nặng của đôi chân và di chuyển trọng tâm cho phù hợp. Đồng thời tưởng tượng về khoảnh khắc mình đang lướt thật êm trên đầu con sóng lớn. Chúng ta sẽ có thêm động lực và sự tự tin cho hành trình phía trước.

Sharing

For example, when surfing. If we keep focusing on how to keep our balance, how to stand with proper technique and… not fall, we will definitely fall. Instead, feel each wave of movement, feel the weight of your feet, and move your center of gravity accordingly. Simultaneously imagine the moment you are surfing smoothly on the head of a big wave. We will have more motivation and confidence for the journey ahead.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 
139 140 141

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: