The Secret | Bí mật 140/365

[One] of the principal reasons why so many fail to get what they want is because they do not definitely know what they want, or because they change their wants almost every day.

Know what you want and continue to want it. You will get it if you combine desire with faith. The power of desire when combined with faith becomes invincible.

Christian D. Larson (1874-1954)
Your Forces and How to Use Them

[Một] trong những lý do chính khiến nhiều người không đạt được điều họ muốn là vì họ không chắc rằng mình muốn gì, hoặc vì họ thay đổi mong muốn gần như mỗi ngày.

Biết rõ những gì mình muốn và tiếp tục mong mỏi nó. Bạn sẽ có được nó nếu kết hợp mong muốn với niềm tin. Sức mạnh của sự khát vọng sẽ trở thành bất khả chiến bại.

– Christian D. Larson (1874-1954)
Sức mạnh của bạn và cách bạn sử dụng

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 
139 140

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: