The Secret | Bí mật 138/365

The process of creation is always about you getting yourself into harmony with what you want. It is never about the law of attraction. One day you think good thoughts, then the next day not such good thoughts, and then the next day good thoughts, and so on.

The permanent state of believing without a shred of doubt is something you have to learn, and you get better and better at it with practice.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Quá trình sáng tạo luôn là việc bạn làm cho bản thân hài hòa với những gì bạn muốn. Điều này không liên quan gì đến luật hấp dẫn. Một ngày bạn nghĩ về những điều tốt đẹp, rồi ngày hôm sau nghĩ những điều chẳng mấy tốt, hôm sau nữa lại là điều tốt đẹp, và cứ thế…

Trạng thái hoàn toàn tin tưởng không vướng bận chút nghi ngờ là điều bạn cần phải học. Cứ thực hành và thực hành, bạn sẽ ngày càng tinh tấn.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Điều này cũng giống như việc chúng ta đặt hàng một món đồ cho shipper đến giao vậy. Bạn gọi điện thoại đặt hàng, shipper lên đơn đi giao. Nhưng khi người ta vừa ra khỏi cửa thì bạn hủy đơn, người ấy sẽ lại cất vào. Qua hôm sau bạn suy nghĩ lại và muốn đặt tiếp. Có lẽ shipper sẽ lại đi giao, nhưng lúc này đã có chút ngần ngại hơn trước. Nếu quá trình đặt-hủy-đặt-hủy cứ liên tục diễn ra, chắc chắn những lần sau người ta sẽ không còn nhiệt tình giao như trước. Và mấy món đồ bạn đặt cũng không thể tới sớm được.

Câu chuyện trên làm mình nhớ lại truyện ngụ ngôn về cậu bé chăn cừu. Cậu ta vì buồn chán lúc chăn cừu, bèn nghĩ ra trò hô hoán “có sói đến bắt cừu” để kêu gọi dân làng đến giúp. Dân làng ùn ùn đến thật. Mấy lần, đều là công cóc. Vậy nên khi sói đến thật vào một lần nọ, chẳng ai còn muốn đến nữa, vì lòng tin đã mất.

Câu chuyện thoạt qua chẳng có mấy liên quan đến chủ đề hôm nay. Nhưng thật ra, sự thành thật chính là mấu chốt then lõi. Thành thật với chính mình, với chính cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Thành thật, rồi sẽ tạo dựng được sự tin tưởng. Duy trì sự thành thật, duy trì sự tin tưởng, thì những xáo trộn trong suy nghĩ tốt-xấu-tốt-xấu sẽ chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa.

Sharing

This is like ordering an item for the shipper to deliver. You call to order, shipper on the delivery order. But as soon as the person is out the door, you cancel the order, he will put it back in. The next day you think again and want to order again. Perhaps the shipper will deliver again, but this time was a little more hesitant than before. If the order-cancellation-order-cancellation process keeps happening, surely the next time people will not be as enthusiastic about delivering as before. And the items you ordered may not arrive early.

This story reminds me of the parable of the shepherd boy. He was bored while tending the sheep, so he thought of a game of shouting “wolves coming to catch sheeps” to call the villagers to help. The villagers really crowded. Several times, it’s all peacocks. So when the wolves really came one time, no one wanted to come anymore, because trust was lost.

The story at first had little to do with today’s topic. But actually, honesty is the key. Be honest with yourself, with your own feelings and thoughts. Be honest, and then build trust. Maintain honesty, maintain trust, then the confusion in thinking good-bad-good-bad won’t last long.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: