The Secret | Bí mật 137/365

Most people can manifest the small things quickly. This is because they do not have any resistance around the small things, and because they don’t think thoughts that contradict them. When it comes to the bigger things, however, people often emit thoughts of doubt or worry that contradict those bigger things. This is the only difference in terms of the time it takes for something to manifest.

Nothing is big or small for the Universe.

Rhonda Byrne

Hầu hết mọi người có thể bày tỏ những điều nhỏ nhặt một cách nhanh chóng. Đó là do họ không có bất kỳ sức đề kháng nào trước những điều nhỏ nhặt, và bởi vì họ không có những suy nghĩ trái ngược với chúng. Tuy nhiên, khi nó bắt đầu lớn hơn, người ta thường nảy sinh nghi ngờ hay lo lắng trái ngược với những điều to lớn đó. Đây là sự khác biệt duy nhất về thời gian cần thiết để tuyên ngôn điều gì đó.

Với Vũ trụ mà nói, chẳng có gì là lớn hay nhỏ.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: