The Secret | Bí mật 136/365

Negative thoughts and negative emotions need your attention and focus to stay alive. They cannot survive without your attention to them. If you ignore them and refuse to give them any attention, you are taking the life out of them and they will be eliminated.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Những suy nghĩ tiêu cực và cảm xúc tiêu cực cần sự chú ý và tập trung của bạn mới có thể tồn tại. Chúng không thể tồn tại nếu bạn không để ý đến chúng. Nếu bạn phớt lờ chúng và từ chốt để ý đến chúng, tức là bạn đang lấy đi sự sống của chúng và chúng sẽ bị đào thải.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Hay nói theo một cách khác, khi chúng ta càng tập trung nhiều vào điều gì, thì điều đó sẽ mở rộng. Nếu muốn không còn tiêu cực nữa, hãy nghĩ đến những trạng thái ngược lại – những niềm vui và sự tích cực. Dần dần, chúng ta đã đạt lại trạng thái cân bằng, và rồi sẽ tiến dần đến niềm vui và tràn đầy năng lượng.

Và hãy ghi nhớ một điều: Lượng đủ thì chất đổi.

Sharing

In other words, the more we focus on something, the more it expands. If you want to stop being negative, think about the opposite states – joys and positivity. Gradually, we have reached a state of balance, and then we will gradually move towards joy and positive energy.

And keep one thing in mind: The quantity is enough, the quality is changed.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: