The Secret | Bí mật 134/365

When things change in our life, often we have resistance to the change. But if you understand the structure of the Universe, life, and creation, then you will understand that life is change, and nothing ever stands still. Everything is energy, and energy is in continual motion and change. If energy stood still, you would be gone, and there would be no life.

Change is always happening for the good of you and for everyone. It is the evolution of life.

Rhonda Byrne

Khi mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta thay đổi, chúng ta thường chống lại sự thay đổi đó. Nhưng nếu bạn hiểu cấu trúc của Vũ trụ, cuộc sống và sự sáng tạo, thì bạn sẽ hiểu rằng cuộc sống luôn thay đổi, và không có gì đứng yên cả. Mọi thứ đều là năng lượng, và năng lượng không ngừng chuyển động và thay đổi. Nếu năng lượng đứng yên, bạn sẽ biến mất, và sẽ không còn sự sống.

Sự thay đổi luôn luôn xảy ra vì lợi ích của bạn và mọi người. Đó là sự tiến hóa của cuộc sống.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: