The Secret | Bí mật 131/365

There is a difference between feeling gratitude and appreciation for something, and feeling attachment to something. Appreciation and gratitude are states of pure love, while attachment contains fear – fear of losing or not having what you are attached to. When it comes to something you want in your life, appreciation and gratitude attract, and attachment pushes away. If you are feeling afraid that you will not get what you want, or losing what you have, then you have attachment.

To remove the attachment, keep shifting yourself into a state of appreciation and gratitude, until you can feel that the fear has gone.

Rhonda Byrne

Giữa việc đánh giá cao và cảm thấy biết ơn điều gì đó với việc cảm thấy quyến luyến với điều gì đó có một sự khác biệt nhất định. Đánh giá cao và biết ơn là trạng thái của tình yêu thuần khiết, trong khi sự quyến luyến lại chứa những nỗi sợ – sợ mất đi hoặc không có được thứ bạn gắn bó. Khi nói đến thứ bạn muốn có trong cuộc sống của mình, sự đánh giá cao và lòng biết ơn sẽ thu hút bạn, trong khi sự gắn bó đẩy nó ra xa. Nếu bạn sợ không đạt được những gì mình muốn, hoặc mất đi những gì mình có, tức là bạn có sự quyến luyến.

Để thoát khỏi sự quyến luyến, hãy tiếp tục chuyển mình sang trạng thái đánh giá cao và biết ơn cho đến khi bạn cảm thấy nỗi sợ đã biết mất.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: