The Secret | Bí mật 128/365

The things that come most quickly into your life are the things that you BELIEVE in the most. You can bring to you only what you BELIEVE, so you must BELIEVE to receive what you want.

Rhonda Byrne

Những thứ đến với cuộc sống của bạn nhanh nhất chính là những thứ mà bạn TIN TƯỞNG nhất. Bạn chỉ có thể đem đến cho mình những thứ mà bạn TIN TƯỞNG, vì vậy bạn phải TIN TƯỞNG để có thể nhận được thứ bạn muốn.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: