The Secret | Bí mật 127/365

Gratitude is just words, words, words unless you feel it intensely and deeply. To really harness the power of gratitude you must practice, practice, and practice until you reach the greatest depth of feeling and the highest frequency.

That is gratitude at its most powerful.

Rhonda Byrne

Biết ơn sẽ chỉ là lời nói, lời nói, lời nói cho đến khi bạn thật sự cảm nhận nó một cách mãnh liệt và sâu sắc. Để thực sự khai thác sức mạnh của lòng biết ơn, bạn phải thực hành, thực hành và thực hành cho đến khi bạn chạm đến tầng sâu nhất của cảm giác và ở tần số cao nhất.

Đó là lúc lòng biết ơn phát huy sức mạnh to lớn nhất.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: