The Secret | Bí mật 125/365

The law of attraction is the most wonderful law. It is steadfast, and gives every single person what they are predominantly focusing on. You are no exception to the law, and it is yours to use in whatever way you want.

The law cannot fail. We just have to learn how to use it correctly.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Luật hấp dẫn chính là luật kỳ diệu nhất. Nó kiên định không đổi và mang lại cho mọi người điều mà họ tập trung vào. Không có sự ngoại lệ và thiên vị nào. Bạn có thể sử dụng luật hấp dẫn bất cứ khi nào theo cách mà bạn muốn.

Luật hấp dẫn không bao giờ thất bại. Chúng ta chỉ cần học cách sử dụng nó một cách chính xác.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Dạo này mình không còn viết bài và chia sẻ đều đặn mỗi ngày nữa. Sẽ có ngày mình viết đôi ba bài, và cũng có khi mấy ngày liền chẳng có bài nào.

Ban đầu mình cố gắng viết đều đặn mỗi ngày một bài, và cũng duy trì được vài tháng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mình cho rằng mỗi một trang giấy, một thông điệp sẽ là những gì thật sự có duyên và hữu ích cho mình (và cả bạn) đúng vào thời điểm mà nó cần xảy ra. Thật vậy, có nhiều hôm mình viết tận 3 bài, nhưng có khi đến cả tuần cũng chỉ có 1 bài, mà trùng hợp là những thông điệp đó đều đến rất đúng lúc mình cần, và cả bạn mình cũng cần.

Vậy nên, nếu vào một thời điểm khác, chắc gì điều mình chia sẻ đã trở thành thông điệp hữu ích đến vậy.

Vậy nên, như luật hấp dẫn đã nói, mọi thứ sẽ đến thật đúng lúc vào thời điểm thích hợp nhất. Tất cả đều tùy duyên.

Sharing

These days, I no longer write articles and share regularly every day. There will be days when I write two or three articles, and sometimes there are no articles for days at a time.

At first, I tried to write a regular post a day, and also maintained it for a few months. However, up to now, I think that each page, each message will be something really charming and useful for me (and you) at the right time when it needs to happen. Indeed, there are many days when I write up to 3 articles per day, but sometimes there is only 1 post for the whole week, which coincidentally, those messages all came at the right time when I needed it, and my friends also needed it.

So, if at another time, could what I share turn out to be such a helpful message?

So, as the law of attraction said, everything will come at the right time at the most opportune time. All by chance.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: