The Secret | Bí mật 124/365

You have the power to transform negative change into positive, but you cannot do it by resisting the change. Resisting the change is choosing the negative path – you are focusing on the negative, which brings with it even more negativity, pain, and misery.

To transform the negative into positive, first look for thr good and positive things in the situation. There is good in every single situation, and as you look for the good things the law of attraction must present them to you. Additionally, command that this change will bring unlimited good and positivity, and know and believe in your heart that as you command it, it must be done. This is choosing the positive path.

Rhonda Byrne

Bạn có đủ khả năng để chuyển trạng thái tiêu cực thành tích cực, nhưng bạn không thể làm điều đó bằng cách chống lại sự thay đổi đó. Chống lại sự thay đổi chính là lựa chọn con đường tiêu cực – bạn đang tập trung vào tiêu cực, và nó sẽ mang lại nhiều tiêu cực, đau đớn và khốn khổ hơn.

Để chuyển đổi tiêu cực thành tích cực, trước hết hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp và tích cực trong những tình huống đã diễn ra. Luôn có những thứ tốt đẹp ẩn trong mọi tình huống. Và khi bạn tìm kiếm những điều tốt đẹp, luật hấp dẫn sẽ phơi bày chúng trước mắt bạn. Thêm nữa, hãy ra lệnh cho sự thay đổi này mang lại những điều tốt đẹp và tích cực không giới hạn, đồng thời, trong quá trình điều khiển nó, hãy đặt niềm tin vào trái tim của bạn, rằng nó sẽ được thực hiện. Đây là lựa chọn con đường tích cực.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123 124

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: