The Secret | Bí mật 123/365

If there was a particular house you wanted, or a particular relationship or job you wanted, and you didn’t get it, the Universe is telling you that it was not good enough and did not match your dream. It is also telling you that it has something BETTER and more worthy of you.

Something better is coming… you’re allowed to be excited!

Rhonda Byrne

Nếu có một ngôi nhà cụ thể mà bạn muốn, hoặc một mối quan hệ hay công việc cụ thể mà bạn muốn, nhưng bạn không có được nó, điều đó có nghĩa là Vũ trụ đang nói với bạn rằng nó không đủ tốt và không phù hợp với ước mơ của bạn. Nó cũng nói với bạn rằng có cái gì đó TỐT HƠN và xứng đáng với bạn hơn.

Điều gì đó tốt hơn đang đến… Hãy vui vì điều đó!

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122 123

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: