The Secret | Bí mật 122/365

If you are complaining about things in your life, you are on the complaining frequency, and you are not in a position to attract what you want.

Get on to the frequency of good with your thoughts and words. Firstly you will feel good, and secondly you will be on the frequency of receiving more good.

Rhonda Byrne

Nếu bạn đang phàn nàn về những thứ xảy ra trong cuộc sống của mình, có nghĩa là bạn đang ở tần số của sự phàn nàn, và bạn sẽ không đủ khả năng để thu hút những điều mà bạn muốn.

Tiếp tận tần số tốt với những suy nghĩ và lời nói của bạn. Trước tiên bạn sẽ cảm thấy tốt, và sau đó bạn sẽ ở tần số tiếp nhận nhiều điều tốt đẹp.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121 122

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: