The Secret | Bí mật 121/365

Plato said, “Know thyself,” and never were more important words spoken. You must know yourself; what you are doing, what you are saying, what you are feeling, and what you are thinking, so you can bring yourself into harmony with the law.

Know yourself.

Rhonda Byrne

Plato nói, “Hãy nhận thức chính mình,” và chưa bao giờ nói từ nào quan trọng hơn thế. Bạn cần phải hiểu rõ chính mình; bạn đang làm gì, bạn đang nói gì, bạn đang cảm thấy điều gì, và bạn đang nghĩ gì. Từ đó, bạn có thể giúp chính mình hòa hợp với luật hấp dẫn.

Hãy nhận thức chính mình.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120 121

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: