The Secret | Bí mật 120/365

Nothing whatsoever is difficult for the Universe to create through you. You can create anything you want, and all you have to do is live in harmony with the law of attraction. You provide the mold of what you want, and then the Universe fills that mold.

Your job is easy – create the mold with your mind!

Rhonda Byrne

Không khó để Vũ trụ tạo ra bất cứ điều gì thông qua bạn. Bạn có thể tạo ra mọi thứ bạn muốn, và tất cả những gì bạn cần làm là sống hài hòa với luật hấp dẫn. Bạn cung cấp khuôn mẫu mà bạn muốn và Vũ trụ sẽ lấp đầy khuôn mẫu đó.

Công việc của bạn thật dễ dàng – hãy tạo ra khuôn mẫu bằng tâm trí của bạn!

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 
116 117 118 119 120

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: