The Secret | Bí mật 118/365

If you find yourself in a negative situation with someone in your life, take a few minutes each day to feel love within your heart for that person, and then send it our into the Universe. Just doing this one thing helps to remove any resentment, anger, or negativity towards that person.

Remember that feeling resentment, anger, or any negative emotion attracts it back to you. Feeling love attracts love back to you. What you are feeling for another, you are bringing to you.

Rhonda Byrne

Nếu bạn thấy mình đang ở trong một tình huống tiêu cực với ai đó, hãy dành vài phút mỗi ngày để cảm nhận tình cảm mình dành cho người đó, rồi gửi tình yêu đó vào Vũ trụ. Chỉ làm mỗi việc này thôi cũng giúp bạn loại bỏ mọi oán hận, giận dữ hay tiêu cực đối với người đó.

Hãy nhớ rằng, những cảm xúc bực bội, tức giận hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cũng sẽ thu hút chính nó trở lại với bạn. Cảm giác yêu thương sẽ thu hút tình yêu trở lại với bạn. Những gì bạn đang cảm thấy ở người khác, cũng chính là những gì bạn tự mang đến cho chính mình.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
117 118

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: