The Secret | Bí mật 116/365

Our highest power is love, and it is one things each of us has an unlimited amount of. How much love do you give to others in one day? Each day we have an opportunity to set out with this great, unlimited power in our possession, and pour it over every person and circumstance.

Love is appreciating, complimenting, feeling gratitude, and speaking good words to others.

We have so much love to give, and the more that we give, the more we receive.

Rhonda Byrne

Sức mạnh cao nhất của chúng ta là tình yêu, và đó là một thứ vô hạn mà mỗi chúng ta đều có. Bạn dành bao nhiêu tình cảm cho người khác trong một ngày? Mỗi ngày chúng ta có một cơ hội để đem những yêu thương vô hạn cho mọi người và mọi hoàn cảnh mà chúng ta bắt gặp.

Tình yêu là sự đánh giá cao, là những lời khen ngợi, là cảm giác biết ơn và nói những lời tốt đẹp đến người khác.

Chúng ta có rất nhiều tình yêu để cho đi, và khi chúng ta cho đi càng nhiều, thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều hơn.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: