The Secret | Bí mật 115/365

Every day, or at the very least once or twice a week, take a few minutes and focus on seeing yourself in joy. Feel yourself in joy. Imagine only joy ahead in your life and see yourself basking in it. As you do this the Universe will move all people, circumstances, and events to bring you that joy. You can’t be in joy if you have money worries, or health worries, or relationship problems with friends or family. So deposit some joy in the bank of the Universe as often as you can. There isn’t an investment that is more worthwhile.

May the joy be with you.

Rhonda Byrne

Mỗi ngày, hoặc ít nhất một hay hai lần mỗi tuần, hãy dành vài phút để tập trung quan sát bản thân tận hưởng niềm vui. Cảm nhận mình đang ngập tràn trong vui sướng. Hãy tưởng tượng cuộc sống trước mắt bạn chỉ có niềm vui và bạn đang đắm mình trong niềm vui sướng đó. Khi bạn cảm nhận được niềm vui, Vũ trụ sẽ mang tất cả mọi nhân lực, tình huống và sự kiện để bạn thật sự có được niềm vui đó. Bạn không thể vui nếu vẫn đang lo lắng về tiền, lo lắng về sức khỏe, hay các vấn đề về mối quan hệ với bạn bè hay người thân. Vì vậy, hãy gửi trước một số niềm vui vào ngân hàng Vũ trụ thường xuyên nếu bạn có thể. Không có khoản đầu tư nào đáng giá hơn thế.

Cầu mong niềm vui đến với bạn, thật nhiều.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: