The Secret | Bí mật 114/365

How do you get your attention off the bills when you are trying to attract money? You pretend, you make believe, and you create games with those bills to trick your mind into thinking good thoughts. Get your mind so busy with make-believe games of what you want that there is no room for it to send you thoughts of lack.

You are a creative being, so find the best creative way for you to turn your bills and bank statements into a make-believe game of abundance.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Làm thế nào để bạn hướng sự chú ý của mình khỏi các hóa đơn đã chi khi bạn đang cố gắng thu hút tiền? Hãy thiết lập niềm tin và tạo ra các trò chơi với những từ hóa đơn đã chi đó để khiến tâm trí của bạn nghĩ theo hướng tích cực. Đầu óc của bạn quá bận rộn với các trò chơi tạo niềm tin với những gì bạn muốn đến nỗi không có chỗ để nó gửi cho bạn những tín hiệu về sự thiếu thốn.

Bạn là một người sáng tạo, vì vậy hãy tìm cách sáng tạo tốt nhất để biến các hóa đơn và các bảng sao kê ngân hàng của mình thành một trò chơi tạo niềm tin đáng tin cậy.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Theo một cách tiếp cận và diễn giải khác, mình nghĩ việc chi trả các hóa đơn cũng giống như việc mình đang gieo hạt vậy. Quan trọng là ở thái độ và cảm xúc của mình lúc cho đi. Mình phải có tiền thì mình mới chi trả được, đúng không? Vậy nên, nếu mình hào phóng chi trả những món tiền xứng đáng phải trả với lòng biết ơn sâu sắc rằng mình có tiền để chi trả, và biết ơn người bán đã cung cấp cho mình những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, thì có nghĩa là mình đang phóng tín hiệu đến Vũ trụ rằng “tôi có tiền để chi trả, và tôi nhận những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất”. Cứ như thế, chúng ta sẽ càng nhận được thêm nhiều thứ mình muốn, bởi vì bạn đã luôn nói “Tôi có.”

Sharing

In a different approach and interpretation, I think paying the bills is like planting seeds. What matters is your attitude and feeling when giving. I have to have money to pay it, right? So if we generously pay our fees with deep gratitude that we have money to pay and gratitude to the seller for providing us with the best products and services, then which means we are sending a signal to the Universe that “I have money to pay, and I get the best product and service”. Just like that, we’ll get more of what we want, because you’ve always said “I have”.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: