The Secret | Bí mật 113/365

There is no outside force that can affect your life unless you give that force power with your thoughts. The greatest power is within you.

Use the power within, and realize that for your life there is nothing mightier in this world.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Không có một thế lực nào bên ngoài có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, trừ khi bạn trao cho thế lực đó sức mạnh bằng suy nghĩ của bạn. Sức mạnh lớn nhất nằm ở bên trong bạn.

Sử dụng sức mạnh nội tại, và đối với cuộc sống của bạn mà nói, không gì mạnh mẽ bằng sức mạnh bên trong của bạn.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Nghĩ rằng mình không làm được, mình sẽ trở nên ỉu xìu không sức lực.

Nghĩ rằng mình làm được, mình sẽ có thêm động lực và sức lực để tiếp tục cố gắng.

Muốn thành công, trước tiên cần phải có ý chí.

Sharing

Thinking that I can’t do it, I will become weak and powerless.

Thinking that I can do it, I will have more motivation and energy to keep trying.

To be successful, you must first have the will.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: