The Secret | Bí mật 111/365

I promise myself…

To be so strong that nothing can disturb my peace of mind.

To talk health, happiness, and prosperity to every person I meet.

To make all my friends feel that there is something worthwhile in them.

To took at the sunny side of everything and make my optimism come true.

To think only of the best, to work only for the best, and to expect only the best.

To be just as enthusiastic about the success of others as I am about my own.

Christian D. Larson (1874-1954)
The Optimist’s Creed

Tôi tự hứa với mình…

Đủ mạnh mẽ để không có điều gì quấy rầy sự bình yên trong tâm trí.
Để mang đến sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng cho mỗi người tôi gặp.
Để bạn bè tôi cảm nhận những giá trị ẩn sâu bên trong họ.
Để nhìn ra mặt tốt của mọi thứ và biến sự lạc quan thành hiện thực.
Chỉ nghĩ về những điều tốt nhất, làm việc hăng hái nhất, và mong đợi kết quả xứng đáng nhất.
Nhiệt tình với thành công của người khác, cũng giống như tận hưởng thành công của chính mình.
– Christian D. Larson (1874-1954)
Niềm tin của người lạc quan

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: