The Secret | Bí mật 110/365

The negative feeling of disappointment keeps your desire from you. To turn disappointment into a positive feeling, start thinking and saying, “WHEN my desire arrives I am going to…” And fill in the blank.

This is a great way to shift yourself to believing, and believing is where you want to be.

Rhonda Byrne

Cảm giác tiêu cực của sự thất vọng khiến bạn ngày càng rời xa những gì mình mong muốn. Để biến những thất vọng thành cảm xúc tích cực, hãy bắt đầu nghĩ và nói: “KHI ước muốn của tôi xuất hiện, tôi sẽ…” và điền vào chỗ trống.

Đây là một cách tuyệt vời để chuyển mình sang trạng thái tin tưởng, và niềm tin chính là nơi bạn mong muốn.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: