The Secret | Bí mật 109/365

Once you know the law of attraction, you can make the best discoveries about yourself by listening to what you are saying.

When you state something as an absolute fact, realize that it is something you really believe, and that belief is creating it in your life. As you hear your words and realize that you are saying something you do not want, switch immediately and rephrase your sentence with the words of what you want. You will learn so much about your past experiences and what you have created when you listen to your words. And then as you catch your words and change them, you are changing the entire course of your future!

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Một khi biết về luật hấp dẫn, bạn có thể khám phá bản thân một cách tốt nhất bằng cách lắng nghe những gì mình đang nói.

Khi bạn mô tả điều gì đó như một sự thật tuyệt đối, hãy ý thức rằng đó chính là điều mà bạn tin tưởng, và niềm tin đó đang tạo ra điều bạn nói trong cuộc đời của bạn. Khi bạn nghe thấy lời nói của chính mình và nhận ra rằng đó là điều bạn không muốn, hãy chuyển đổi ngay lập tức và diễn đạt lại câu nói của bạn bằng những từ thể hiện điều bạn muốn. Bạn sẽ học được rất nhiều từ những kinh nghiệm trong quá khứ và những gì bạn đã tạo ra khi lắng nghe lời nói của chính mình. Và khi bạn nắm bắt và thay đổi những từ ngữ đó, có nghĩa là bạn đang thay đổi toàn bộ con đường tương lai của chính mình!

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Cách mình phản ứng với hiện tại, chính là kết quả những gì mình đã tạo ra và trải qua trong quá khứ. Và những gì mình làm ở hiện tại, sẽ được lặp lại ở tương lai.

Bài học hôm nay làm mình nhớ đến câu chuyện ở một siêu thị nọ. Có ông bố đang gặp rắc rối với người con đang càn quấy nơi công cộng. Ông tẫn cho thằng con một trận, và rồi…

  • Người qua đường 1 hùng hổ tiến tới tẫn lại ông bố vài cái đau điếng.
  • Người qua đường 2 có vẻ bình tĩnh hơn, đứng ngoài vòng vây lẳng lặng báo cảnh sát.
  • Người qua đường 3 can đảm tiến lên vài bước, ra hiệu cho ông bố bình tĩnh và bắt đầu khuyên can.
  • Người qua đường 4 chẳng nói năng gì, lặng lẽ đướng đằng xa rơi lệ.

Hóa ra, Người qua đường 1 từng có một tuổi thơ dữ dội bị người cha bạo hành. Lớn lên, ông gặp lại cảnh quen thuộc và cứ thế sử dụng phương thức cũ của người cha để giải quyết vấn đề. Người qua đường 2 là con của một viên cảnh sát, dù không nối nghiệp cha nhưng anh được dạy là khi thấy ai đó đang càn quấy hãy nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát hay những người có khả năng. Người qua đường 3 là con của một giáo viên. Từ nhỏ anh đã được dạy nói và làm những điều tử tế, và luôn xem bạo lực là những điều sai trái. Người qua đường 4 đang rơi lệ kia, đang nhớ về một tuổi thơ bi ai, hai mẹ con bị người bố bạo hành và chỉ biết ôm nhau khóc nức nở.

Không có ai đúng ai sai, mỗi cách mà chúng ta lựa chọn chẳng qua chỉ là những thói quen đã hình thành từ trước. Nó là tấm gương phản chiếu cuộc đời mình đã trải qua. Nên cùng với một sự việc, mỗi người sẽ có những cảm xúc, lời nói và cách hành xử khác nhau, vì trên đời này, chẳng ai có cuộc đời giống ai cả, dù đó là người thân trong cùng một gia đình.

Cảm nhận để hiểu chính mình mà thay đổi, cảm nhận để hiểu mọi người mà cảm thông.

Sharing

The way we react to the present is the result of what we have created and experienced in the past. And what we do in the present, will be repeated in the future.

Today’s lesson reminds me of a story at a supermarket. There is a father who was having trouble with his son who was harassing in public. He beat his son up, and then…

  • Passerby 1 aggressively approached the father with a few stabbing pains.
  • Passerby 2 seemed calmer, standing outside the siege and quietly alerted the police.
  • Passerby 3 courageously took a few steps forward, motioned for the father to calm down, and began to dissuade.
  • Passersby 4 did not say anything, silently crying in the distance.

Turns out, Passerby 1 had a horrible childhood because of his father’s abuse. Growing up, he encountered familiar scenes and continued to use his father’s old methods to solve problems. Passerby 2, the son of a police officer, did not follow in his father’s footsteps but was taught that he should seek help from the police or other authorities when he saw someone being harassed. Passerby 3 is the son of a teacher. From a young age he was taught to say and do kind things, and always viewed violence as wrong. Passerby 4 cried and recalled the tragic childhood, and the mother and daughter who were abused by their father could only hug each other and cry.

No one is right or wrong, each way we choose is just a pre-formed habit. It is a mirror that reflects the life we have lived through. So with the same event, each person will have different feelings, words and behaviors, because in this world, no one has the same life, even if it is a relative in the same family.

Feel to understand yourself and change, feel to understand others and sympathize.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: