The Secret | Bí mật 107/365

Imagine writing an email of what you want to the Universe. When you are happy that your email is very clear, you hit “Send” and you know your request has gone into the ethers. You also know that the Server of the Universe is an automatic system, and it doesn’t question email requests. Its job is simply to fulfil every request.

If you begin to worry and stress that you haven’t got what you wanted, then you have just sent another email to the Universe to stop your order. And then you wonder why you haven’t received what you asked for.

Once you Ask, know that the Server of the Universe is an automatic infallible system that never fails, and expect to receive your request!

Rhonda Byrne

Hãy tưởng tượng bạn viết một email về những gì bạn muốn cho Vũ trụ. Khi bạn cảm thấy vui vì email mình viết rất rõ ràng, bạn nhấn “Gửi” và biết rằng yêu cầu của mình đã được gửi đến đầu dây bên kia. Bạn cũng biết rằng Máy chủ của Vũ trụ là một hệ thống tự động, và nó cũng không đặt bất kỳ câu hỏi nào về các yêu cầu trong email. Công việc của nó đơn giản chỉ là thực hiện mọi yêu cầu.

Nếu bạn bắt đầu lo lắng và căng thẳng rằng mình sẽ không có được thứ mình muốn, thì có nghĩa là bạn vừa gửi một email khác tới Vũ trụ để dừng đơn hàng của mình. Và sau đó bạn lại tự hỏi sao mình không nhận được thứ mong muốn.

Mỗi khi bạn Hỏi, hãy nên biết rằng Máy chủ của Vũ trụ là một hệ thống tự động không thể sai lầm, không bao giờ xảy ra lỗi và luôn mong mỏi nhận được yêu cầu của bạn!

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: