The Secret | Bí mật 106/365

In the 1900s, Émile Coué (a French psychologist and pharmacist) was a pioneer in the work of using positive thoughts to aid in healing. Part of his successful healing methods involved the simple daily application by his patients of this conscious autosuggestion: “Every day, in every way, I am getting better and better.” This is not only a powerful statement for health. As you can see by the words, it is a powerful statement for all areas of our life.

When using this affirmation say it very slowly and with the full convintion of the meaning of the words. It is the force we put into words that makes them powerful.

Rhonda Byrne

Vào những năm 1900, Émile Coué (nhà tâm lý học và dược sĩ người Pháp) là người tiên phong trong việc sử dụng những suy nghĩ tích cực để hỗ trợ chữa bệnh. Một phần trong cách tiếp cận trị liệu thành công của ông là việc bệnh nhân áp dụng một cách tự động câu nói ám thị mỗi ngày: “Tôi đang tốt hơn mỗi ngày, trong mọi phương diện.” Đó không chỉ là một tuyên bố mạnh mẽ về mặt sức khỏe. Như bạn có thể thấy, đó là một tuyên bố mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Khi sử dụng câu khẳng định này, hãy nói thật chậm và hiểu đầy đủ ý nghĩa của từng từ. Đó là sức mạnh mà chúng ta đưa vào câu chữ để làm chúng trở nên mạnh mẽ.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: