The Secret | Bí mật 103/365

Whether you know it or not, today you are placing an order for your tomorrows from the catalogue of the Universe. Your predominant thoughts and feelings today are creating a frequency that is automatically determining your life tomorrow.

Feel good now and for the rest of the day, and make your tomorrows magnificent.

Rhonda Byrne

Dù bạn biết hay chưa biết, thì ngày hôm nay bạn cũng đang đặt hàng cho ngày mai của mình từ danh mục của Vũ trụ. Những suy nghĩ và cảm xúc của bạn trong ngày hôm nay đang tạo ra một tần số có khả năng tự động quyết định cuộc sống của bạn vào ngày mai.

Hãy thư giãn, và với thời gian còn lại trong ngày, hãy làm cho ngày mai của bạn trở nên rực rỡ.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: