The Secret | Bí mật 100/365

Our natural state is joy, and you know that, because when you are in the opposite state you feel bad. So if joy is what you truly are, can you see that it takes much more energy for you to generate negativity than it does to be naturally joyful?

Rhonda Byrne

Trạng thái tự nhiên của chúng ta là niềm vui. Bạn biết điều đó. Bởi vì khi bạn ở trong trạng thái ngược lại, bạn sẽ cảm thấy thật tồi tệ. Vậy nên, nếu niềm vui là dáng vẻ chân thật của bạn, liệu bạn có thể nhìn thấy những năng lượng mà bạn sinh ra cho cảm xúc tiêu cực có lớn hơn năng lượng của niềm vui tự nhiên không?

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: