The Secret | Bí mật 99/365

You are never alone in anything you do, unless you think you are alone, which is a scary thought for anyone. When you know that you have the power of the Universe responding to your every thought, waiting and ready to help you accomplish anything, then your fear will disappear.

You have the greatest ally that has access to all energy everywhere. Nothing can stand in its way – and all you have to do for your Universal partner is believe.

Rhonda Byrne

Bạn không bao giờ đơn độc trong bất cứ điều gì bạn làm, trừ khi bạn nghĩ mình cô độc. Đó là một suy nghĩ đáng sợ đối với bất kỳ ai. Khi bạn biết mình có sức mạnh của Vũ trụ để đáp ứng mọi suy nghĩ của bạn, chờ đợi và sẵn sàng giúp bạn hoàn thành bất cứ điều gì, thì nỗi sợ hãi kia sẽ biến mất.

Bạn có một đồng minh vĩ đại nhất, có quyền truy cập vào tất cả năng lượng ở khắp mọi nơi. Không gì có thể ngăn cản – và tất cả những gì bạn cần làm là tin tưởng vào người bạn Vũ trụ của mình.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: