The Secret | Bí mật 98/365

Everything has its origin in the mind, and that which you seek outwardly, you already possess. No one can think a thought in the future. Your thought of a thing constitutes its origin.

Genevieve Behrend (1881-1960)
Your Invisible Power

Mọi thứ khởi nguồn từ tâm trí, và bạn đã có được thứ bạn đang tìm kiếm ngoài kia. Không ai có thể nghĩ trước tương lai mình sẽ nghĩ gì. Suy nghĩ của bạn về một thứ cấu thành nguồn gốc của nó.

– Genevieve Behrend (1881-1960)
Sức mạnh vô hình của bạn

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: