The Secret | Bí mật 97/365

Always remember that your feelings are monitoring your thoughts for you. Your feelings are telling you whether you are thinking thoughts that are good for you or thoughts that are not good for you. If you can become more and more conscious of how you are feelings, then you will become more and more aware of what kind of thoughts you are thinking. Your feelings are unceasingly telegraphing messages to you.

Listen to your own being!

Rhonda Byrne

Luôn nhớ rằng cảm xúc của bạn đang dõi theo từng suy nghĩ mà bạn dành cho chính mình. Cảm xúc của bạn đang cho bạn biết liệu bạn đang nghĩ những điều có lợi hay không tốt cho bản thân. Nếu bạn trở nên ngày càng ý thức hơn về cảm xúc của mình, thì bạn sẽ ngày càng nhận thức rõ hơn loại suy nghĩ mà bạn đang có. Cảm xúc của bạn chính là những thông điệp không ngừng gửi đến bạn!

Hãy lắng nghe chính mình đang nói!

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: