The Secret | Bí mật 95/365

Your life is in your hands, but you must learn to gain control of your thoughts. All of your problems fo fear, failure, and doubts are because your MIND is ruling you. Your mind has taken over and you are the slave and victim of your uncontrolled negative thoughts. It is as simple as that. Take control of your mind and your thoughts. Every day, bit by bit, watch your thoughts.

When a negative thought comes, stamp it out, and refuse to allow a negative thought to take root in you by thinking of something good instead. Think more and more and more good thoughts, and soon they will come automatically.

Rhonda Byrne

Cuộc sống của bạn nằm trong tay bạn, nhưng bạn phải học cách giành quyền kiểm soát suy nghĩ của mình. Tất cả các vấn đề về nỗi sợ hãi, sự thất bại hay nghi ngờ xảy đến với bạn là do TÂM TRÍ của bạn đang thao túng. Tâm trí của bạn đã chiếm quyền điều khiển và biến bạn trở thành nô lệ và nạn nhân của những suy nghĩ tiêu cực mà chính bạn không kiểm soát được. Nó đơn giản như vậy đấy. Kiểm soát tâm trí và suy nghĩ của bạn. Mỗi ngày, từng chút một, dõi theo suy nghĩ của bạn.

Khi một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, hãy dập tắt nó và không để suy nghĩ tiêu cực bén rễ trong bạn bằng cách nghĩ về một điều gì đó tốt đẹp. Hãy nghĩ nhiều hơn về những điều tốt đẹp, và chẳng bao lâu nữa chúng sẽ tự động đến.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: